قیمت محصولات

 ردیف  نام محصول قیمت واحد (کیلوگرم/ریال)  نحوه فروش
تاریخ اعتبار قیمت  عکس نمونه
1
PBR 1220   75,057
 نقدی/اعتباری

1396/12/26

:camera:
2 PBR 1220C موجود نیست 
 نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
3  PBR 1220 off 1 - Rregular bale موجود نیست   نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
4   PBR 1220 off 1 - Irregular bale موجود نیست 

  نقدی/اعتباری

1396/12/26 :camera:
5

 PBR 1220 off 2 - Crumb

موجود نیست  نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
6  PBR 1220 off 2 - Lump موجود نیست  نقدی/اعتباری 1396/12/26  :camera: 
7 SBR 1502 موجود نیست  نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
8 SBR 1502 OFF1 - Rregular Bale
موجود نیست
 نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
9  SBR 1502 OFF1 - Irregular Bale  موجود نیست    نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera: 
10

SBR 1502 off 2 - Crumb

موجود نیست  نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
11 

SBR 1502 off 2  - Lump

موجود نیست  نقدی/اعتباری  1396/12/26  :camera: 
 12 SBR 1712 65,904
 نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
 13 SBR 1712 off 1 موجود نیست 
 نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
 14

SBT 1712 off 2 - Crumb

موجود نیست
 نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
 15

SBT 1712 off 2 - Lump

30,000

  نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:
 16 SBR 1723 موجود نیست  نقدی/اعتباری 1396/12/26 :camera:

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۴۷