قیمت محصولات

 ردیف  نام محصول قیمت واحد (کیلوگرم/ریال)  نحوه فروش
تاریخ اعتبار قیمت  عکس نمونه
1
PBR 1220   127,234
 نقدی

1397/08/27

:camera:
2 PBR 1220C موجود نیست  نقدی 1397/08/27 :camera:
3  PBR 1220 off 1 - Rregular bale موجود نیست  نقدی 1397/08/27 :camera:
4   PBR 1220 off 1 - Irregular bale  موجود نیست

نقدی

1397/08/27 :camera:
5

 PBR 1220 off 2 - Crumb

موجود نیست
 نقدی 1397/08/27 :camera:
6  PBR 1220 off 2 - Lump 55,000  نقدی 1397/08/27  :camera: 
7 SBR 1502 موجود نیست  نقدی 1397/08/27 :camera:
8 SBR 1502 OFF1 - Rregular Bale
موجود نیست
 نقدی 1397/08/27 :camera:
9  SBR 1502 OFF1 - Irregular Bale  موجود نیست    نقدی 1397/08/27 :camera: 
10

SBR 1502 off 2 - Crumb

موجود نیست  نقدی 1397/08/27 :camera:
11 

SBR 1502 off 2  - Lump

80,000  نقدی  1397/08/27  :camera: 
 12 SBR 1712 115,847
 نقدی 1397/08/27 :camera:
 13 SBR 1712 off 1 موجود نیست  نقدی 1397/08/27 :camera:
 14

SBT 1712 off 2 - Crumb

موجود نیست  نقدی 1397/08/27 :camera:
 15

SBT 1712 off 2 - Lump

65,000   نقدی 1397/08/27 :camera:
 16 SBR 1723 موجود نیست  نقدی 1397/08/27 :camera:
17 (SBR/PBR (Off 3 موجود نیست  نقدی 1397/08/27   
18 SBR 1507  موجود نیست  نقدی  1397/08/27   
 19 PBR 1202  موجود نیست  نقدی  1397/08/27    

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۹