قیمت محصولات

 ردیف  نام محصول قیمت واحد (کیلوگرم/ریال)  نحوه فروش
تاریخ اعتبار قیمت  عکس نمونه
1
PBR 1220   88,750  
 نقدی/اعتباری

1397/06/11

:camera:
2 PBR 1220C موجود نیست 
 نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
3  PBR 1220 off 1 - Rregular bale موجود نیست  نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
4   PBR 1220 off 1 - Irregular bale  موجود نیست

  نقدی/اعتباری

1397/06/11 :camera:
5

 PBR 1220 off 2 - Crumb

50,000  نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
6  PBR 1220 off 2 - Lump 50,000  نقدی/اعتباری 1397/06/11  :camera: 
7 SBR 1502 موجود نیست  نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
8 SBR 1502 OFF1 - Rregular Bale
موجود نیست
 نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
9  SBR 1502 OFF1 - Irregular Bale  موجود نیست    نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera: 
10

SBR 1502 off 2 - Crumb

55,000  نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
11 

SBR 1502 off 2  - Lump

55,000  نقدی/اعتباری  1397/06/11  :camera: 
 12 SBR 1712 68,223
 نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
 13 SBR 1712 off 1 موجود نیست  نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
 14

SBT 1712 off 2 - Crumb

45,000
 نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
 15

SBT 1712 off 2 - Lump

45,000

  نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
 16 SBR 1723 موجود نیست  نقدی/اعتباری 1397/06/11 :camera:
17  (SBR/PBR (Off 3 22,000  نقدی/اعتباری 1397/06/11   

تاریخ بروزرسانی : ۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۶